“ევრომეტალი“ – უმაღლესი ხარისხის, სამშენებლო ფოლადის შემომტანი კომპანია საქართველოში


21-ე სა­უ­კუ­ნე­ში, მა­შინ როცა სა­ზო­გა­დო­ე­ბა უფრო კომ­პორ­ტუ­ლი გა­რე­მოს შექ­მნის­კე­ნაა მი­მარ­თუ­ლი, ამ გა­რე­მოს შე­საქ­მნე­ლად, ახა­ლი, თა­ნა­მედ­რო­ვე ტი­პის შე­ნო­ბე­ბის აგე­ბა ერთ-ერთი უმ­თავ­რე­სი ნა­წი­ლია. შე­ნო­ბე­ბის აგე­ბი­სას ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რამ­დე­ნად მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის მა­სა­ლას გა­მო­ი­ყე­ნებს სამ­შე­ნებ­ლო კომ­პა­ნია. სა­ქარ­თვე­ლო­ში არ­სე­ბულ კომ­პა­ნი­ა­თა­გან, მა­სა­ლი­სა და მომ­სა­ხუ­რე­ბის უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხით, ფო­ლა­დის ბა­ზარ­ზე კომ­პა­ნია „ევ­რო­მე­ტა­ლი“ გა­მო­ირ­ჩე­ვა.

“ევ­რო­მე­ტა­ლის“ გუნ­დი ფო­ლა­დის ბა­ზარ­ზე 1994 წლი­დან აქ­ტი­უ­რად მუ­შა­ობს, რაც მა­ღა­ლი ხა­რის­ხი­სა და სტა­ბი­ლუ­რო­ბის უმ­თავ­რე­სი გა­რან­ტია. კომ­პა­ნია “ევ­რო­მე­ტა­ლი“ 2018 წელს და­არ­სდა და სწრა­ფი ტემ­პით გახ­და ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე სა­ი­მე­დო კომ­პა­ნია სა­ქარ­თვე­ლო­ში. Ambebi.ge კომ­პა­ნია „ევ­რო­მე­ტა­ლის“ წარ­მო­მად­გე­ნელს ესა­უბ­რა:

– კომ­პა­ნია “ევ­რო­მე­ტა­ლი“ სა­ქარ­თვე­ლოს ბა­ზარ­ზე ერთ-ერთი გა­მორ­ჩე­უ­ლი კომ­პა­ნი­აა. ჩვენ შე­მომ­ტა­ნი კომ­პა­ნია ვართ და ად­გი­ლობ­რივ პრო­დუქ­ცი­ას­თან ერ­თად მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის ფო­ლა­დის მა­სა­ლე­ბი თურ­ქე­თი­დან, რუ­სე­თი­დან, უკ­რა­ი­ნი­დან და აზერ­ბა­ი­ჯა­ნი­დან შე­მოგ­ვაქვს.


მშე­ნებ­ლო­ბის წა­მო­წყე­ბი­სას, ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია სა­ი­მე­დო და სტა­ბი­ლუ­რი პარტნი­ო­რის ყოლა, რო­მე­ლიც ახა­ლი შე­ნო­ბე­ბის აგე­ბი­სას მა­სა­ლით დრო­უ­ლად მო­მა­რა­გე­ბის გა­რან­ტი იქ­ნე­ბა. ჩვე­ნი კომ­პა­ნია დე­ვე­ლო­პე­რებს აძ­ლევს სა­შუ­ა­ლე­ბას გა­ნუ­სა­ზღვრე­ლი – იმ სა­სურ­ვე­ლი რა­ო­დე­ნო­ბის მა­სა­ლე­ბი მი­ი­ღოს, რო­მე­ლიც მათი მშე­ნებ­ლო­ბის წარ­მო­ე­ბის­თვის იქ­ნე­ბა აუ­ცი­ლე­ბე­ლი. ჩვე­ნი მაქ­სი­მა­ლუ­რად კონ­ფორ­ტუ­ლი მომ­სა­ხუ­რე­ბით კი მშე­ნებ­ლე­ბი არ კარ­გა­ვენ დროს და და­ბალ ფა­სად იძე­ნენ უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის მა­სა­ლებს.

მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის და და­ბა­ლი ფა­სე­ბის გამო, ჩვენს მა­სა­ლა­ზე მო­თხოვ­ნა სულ უფრო და უფრო იზ­რდე­ბა. ჩვე­ნი მომ­წო­დებ­ლე­ბი არი­ან წამ­ყვა­ნი მე­ტა­ლურ­გი­უ­ლი ქარ­ხნე­ბი რო­გორც სა­ქარ­თვე­ლო­ში, ასე­ვე მის ფარ­გლებს გა­რეთ.

ჩვე­ნი მი­ზა­ნია, მშე­ნე­ბელ კომ­პა­ნი­ებ­სა და მომ­ხმა­რებ­ლებს სა­ქარ­თვე­ლოს ბა­ზარ­ზე მაქ­სი­მა­ლუ­რად და­ბა­ლი ფასი შევ­თა­ვა­ზოთ და ამას საკ­მა­ოდ წარ­მა­ტე­ბით ვა­ხერ­ხებთ, რად­გან უკვე კონ­კუ­რენ­ცი­ას დიდ კომ­პა­ნი­ებს ვუ­წევთ. და­ბა­ლი ფა­სის გარ­და, მომ­ხმა­რებ­ლებს მა­სა­ლე­ბის ული­მი­ტო რა­ო­დე­ნო­ბას, მა­ღალ ხა­რისხს და კომ­ფორ­ტულ მომ­სა­ხუ­რე­ო­ბას ვთა­ვა­ზობთ.


მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი არ­ჩე­ვა­ნი და შე­უ­ზღუ­და­ვი რა­ო­დე­ნო­ბა ერთ-ერთი უმ­თავ­რე­სი სა­კი­თხია, რის გა­მოც მომ­ხმა­რე­ბე­ლი არ­ჩე­ვანს ჩვენს კომ­პა­ნი­ა­ზე აჩე­რებს.ჩვენ­თან გა­მარ­ტი­ვე­ბუ­ლია მომ­სა­ხუ­რე­ო­ბაც: შეკ­ვე­თის მი­ღე­ბა და გა­ფორ­მე­ბა ონ­ლა­ინ რე­ჟიმ­ში და სა­ტე­ლე­ფო­ნო ზა­რი­თაც არის შე­საძ­ლე­ბე­ლი.

ჩვე­ნი გუნ­დი ყო­ველ­დღი­უ­რად ცდი­ლობს უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის სამ­შე­ნებ­ლო მა­სა­ლას­თან ერ­თად მომ­ხმა­რე­ბელს და­ბა­ლი ფასი და კარ­გი მომ­სა­ხუ­რე­ო­ბა შეს­თა­ვა­ზოს.წლე­ბის ნამ­ძილ­ზე დაგ­რო­ვილ­მა გა­მოც­დი­ლე­ბამ კი აჩ­ვე­ნა, რომ „ევ­რო­მე­ტალ­მა“ ხალ­ხის ნდო­ბა და კე­თილ­გან­წყო­ბა და­იმ­სა­ხუ­რა.

კომ­პა­ნია “ევ­რო­მე­ტა­ლი“ გთა­ვა­ზობთ ად­გილ­ზე მი­ტა­ნის სერ­ვისს სა­ქარ­თვე­ლოს მას­შტა­ბით, ლა­ზე­რულ და პლაზ­მურ ჭრას.

სტატიის წყარო: ambebi.ge