რატომ იზრდება მოთხოვნა ადგილობრივ სამშენებლო მასალებზე? – ინტერვიუ „ევრომეტალის“ წარმომადგენელთან

სამ­შე­ნებ­ლო-დე­ვე­ლო­პე­რუ­ლი სექ­ტო­რი სა­ქარ­თვე­ლო­ში სწრა­ფად იზ­რდე­ბა და ვი­თარ­დე­ბა. შე­სა­ბა­მი­სად, მო­თხოვ­ნა იზ­რდე­ბა ხა­რის­ხი­ან სამ­შე­ნებ­ლო მა­სა­ლა­ზე, რაც ად­გი­ლობ­რივ წარ­მო­ე­ბას აძ­ლევს ბიძგს. ამის მა­გა­ლი­თია მომ­ხმა­რებ­ლის ინ­ტე­რე­სი ქარ­თუ­ლი კომ­პა­ნია „ევ­რო­მე­ტა­ლის“ პრო­დუქ­ცი­ის მი­მართ.

„ევ­რო­მე­ტა­ლი“ სამ­შე­ნებ­ლო მა­სა­ლე­ბის იმ­პორ­ტი­ო­რი და მწარ­მო­ე­ბე­ლი კომ­პა­ნი­აა, რო­მე­ლიც 30 წლი­ა­ნი გა­მოც­დი­ლე­ბი­თა და თა­ნა­მედ­რო­ვე მიდ­გო­მე­ბით უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის პრო­დუქ­ცი­ას აწარ­მო­ებს.

2022 წლი­დან კომ­პა­ნი­ამ გა­ა­ფარ­თო­ვა პრო­დუქ­ცი­ის ასორ­ტი­მენ­ტი და შემ­დე­გი მა­სა­ლე­ბის წარ­მო­ე­ბა და­ი­წყო: შე­მო­სა­ღო­ბი მა­სა­ლე­ბი და ღო­ბე­ე­ბი – პა­ნე­ლუ­რი ღობე, ეკ­ლი­ა­ნი მავ­თუ­ლი, ფარ­თო ბადე, შე­ნა­დუ­ღი ბადე, PVC მავ­თუ­ლი და მოქ­სო­ვი­ლი ბადე. მა­ღა­ლი სტან­დარ­ტე­ბის, ფარ­თო ასორ­ტი­მენ­ტი­სა და ხელ­მი­საწ­ვდო­მი ფა­სე­ბი გამო კომ­პა­ნია მომ­ხმა­რებ­ლებ­თან თა­ნამ­შრომ­ლობს რო­გორც B2C, ასე­ვე B2B მი­მარ­თუ­ლე­ბით, მთე­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს მას­შტა­ბით.

რა ვი­თა­რე­ბაა სამ­შე­ნებ­ლო მა­სა­ლე­ბის ბა­ზარ­ზე და რას სთა­ვა­ზობს „ევ­რო­მე­ტა­ლი“ მომ­ხმა­რებ­ლებს ამის შე­სა­ხებ დე­ტა­ლუ­რად კომ­პა­ნი­ის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი და ციფ­რუ­ლი მარ­კე­ტე­რი გი­ორ­გი გო­გი­ბე­რი­ძე სა­უბ­რობს:

რო­გორც ინ­დუსტრი­ის პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლე­ბი, რო­გორ შე­ა­ფა­სებთ, რა ვი­თა­რე­ბაა სამ­შე­ნებ­ლო მა­სა­ლე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით ად­გი­ლობ­რივ ბა­ზარ­ზე და რა წვლი­ლი შე­ი­ტა­ნა „ევ­რო­მე­ტალ­მა“ აღ­ნიშ­ნუ­ლი სფე­როს გან­ვი­თა­რე­ბა­ში?

სამ­შე­ნებ­ლო ბა­ზარ­ზე დღეს კონ­კუ­რენ­ცია საკ­მა­ოდ მა­ღა­ლია, თუმ­ცა ჩვენ ჩვე­ნი პრო­ფე­სი­ო­ნალ­თა გუნ­დის მეშ­ვე­ო­ბით ერთ-ერთ წამ­ყვან პო­ზი­ცი­ას ვი­კა­ვებთ რო­გორც ფა­სის, ისე ხა­რის­ხის მი­მარ­თუ­ლე­ბით. შეგ­ვიძ­ლია თა­მა­მად ვთქვათ, რომ ხა­რის­ხის გა­უმ­ჯო­ბე­სა­ბა­ში უდი­დე­სი წვლი­ლი შე­ვი­ტა­ნეთ. ბა­ზარ­ზე ჩვე­ნი ნი­შაც სწო­რედ ეს არის და თა­ნა­მედ­რო­ვე სტან­დარ­ტე­ბის და­ნერგვას კვლა­ვაც გან­ვაგ­რძობთ.

„ევ­რო­მე­ტალ­მა“ მომ­ხმა­რებ­ლის ნდო­ბა სწრა­ფად მო­ი­პო­ვა და შე­სა­ბა­მი­სად, ბა­ზარ­ზე ერთ-ერთ წამ­ყვან მიმ­წო­დებ­ლად იქცა. სა­ინ­ტე­რე­სოა, რას ეფუძ­ნე­ბა აღ­ნიშ­ნუ­ლი ნდო­ბა და უფრო დე­ტა­ლუ­რად, რას სთა­ვა­ზობთ მომ­ხმა­რებ­ლებს?

აღ­ნიშ­ნუ­ლი ნდო­ბა ეფუძ­ნე­ბა მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის­თვის მა­ღა­ლი სტან­დარ­ტე­ბით წარ­მო­ე­ბუ­ლი პრო­დუქ­ცი­ის მი­წო­დე­ბას და ჯან­საღ კონ­კუ­რენ­ტულ გა­რე­მო­ში სწო­რად პო­ზი­ცი­ო­ნი­რე­ბას.

„ევ­რო­მე­ტა­ლი“ მომ­ხმა­რე­ბელს 30-მდე კა­ტე­გო­რი­ის და 250-მდე ქვე­კა­ტე­გო­რი­ის სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტან­დარ­ტე­ბის რკი­ნის სამ­შე­ნებ­ლო მა­სა­ლებს სთა­ვა­ზობს, მათ შო­რის: პრო­ფუ­ლუ­რი მი­ლე­ბი (ტრუ­ბა კვად­რა­ტე­ბი), არ­მა­ტუ­რე­ბი, შვე­ლე­რი, კუ­თხო­ვა­ნა, ორ­ტე­სებ­რი კოჭი, ლი­თო­ნის ფურ­ცლე­ბი, რიფ­ლი­ო­ნი, გლი­ნუ­ლა, ლი­თო­ნის ზოლი, მა­სი­უ­რი რკი­ნა, პა­ნე­ლუ­რი ღობე, ეკ­ლი­ა­ნი მავ­თუ­ლი, შე­ნა­დუ­ღი ბადე, ფარ­თე ბადე და ა.შ.

ეკ­ლი­ა­ნი მავ­თუ­ლი

რა გზას გზა გა­ი­ა­რა „ევ­რო­მე­ტალ­მა“ და­ფუძ­ნე­ბი­დან დღემ­დე და გან­ვი­თა­რე­ბის რა ეტაპ­ზეა ახლა?

ხან­გრძლი­ვი მუ­შა­ო­ბის შე­დე­გად და პან­დე­მი­ის პე­რი­ოდ­ში სწო­რი მე­ნე­ჯმენ­ტით დღეს უკვე ბა­ზარ­ზე ერთ-ერთი მო­წი­ნა­ვე კომ­პა­ნია ვართ. გარ­და ამი­სა, პრო­ექ­ტის ფარ­გლებ­ში – „აწარ­მოე სა­ქარ­თვე­ლო­ში“ შე­მო­სა­ღო­ბი მა­სა­ლე­ბის დამ­ზა­დე­ბა და­ვი­წყეთ და აღ­ნიშ­ნუ­ლი მი­მარ­თუ­ლე­ბით გან­ვი­თა­რე­ბას ვაგ­რძე­ლებთ. ჩვენ­თვის პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლია, მომ­ხმა­რებ­ლებს შევ­თა­ვა­ზოთ რო­გორც პრო­დუქ­ცი­ის ფარ­თო ასორ­ტი­მენ­ტი, ისე ხა­რის­ხი­ა­ნი მომ­სა­ხუ­რე­ბა.

თქვე­ნი ერთ-ერთი მთა­ვა­რი უპი­რა­ტე­სო­ბა ლი­თო­ნის პრე­მი­უმ სამ­შე­ნებ­ლო მა­სა­ლე­ბია. რით გან­სხვავ­დე­ბა ის სტან­დარ­ტუ­ლი პრო­დუქ­ცი­ის­გან?

სამ­შე­ნებ­ლო და არ­ქი­ტექ­ტუ­რის სფე­რო­ში ხა­რის­ხი­ა­ნი სამ­შე­ნებ­ლო მა­სა­ლე­ბის შერ­ჩე­ვა კონ­სტრუქ­ცი­ე­ბის სიმ­ტკი­ცის უზ­რუნ­ველ­სა­ყო­ფად გა­დამ­წყვეტ როლს თა­მა­შობს. ლი­თო­ნის მა­სა­ლე­ბი გა­მო­ირ­ჩე­ვა გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სიმ­ტკი­ცით, რაც უზ­რუნ­ველ­ყოფს გამ­ძლე კონ­სტრუქ­ცი­ას. ლი­თო­ნის სვე­ტე­ბი, რომ­ლე­ბიც უზ­რუნ­ველ­ყოფს შე­ნო­ბე­ბის მყარ ჩარ­ჩო­ებს, ცნო­ბი­ლია შვე­ლე­რის და ორ­ტე­სებ­რი კო­ჭის სა­ხე­ლით. ასე­ვე, რო­დე­საც იგეგ­მე­ბა სა­ძირ­კვე­ლის მომ­ზა­დე­ბა, თავ­და­პირ­ვე­ლად იყე­ნე­ბენ ისეთ რკი­ნის მა­სა­ლებს, რომ­ლე­ბიც მა­ღა­ლი სიმ­ტკი­ცით გა­მო­ირ­ჩე­ვა.

სწო­რედ ამი­ტომ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, კომ­პა­ნი­ამ ხა­რის­ხი­ა­ნი არ­მა­ტუ­რა შე­არ­ჩი­ოს. გარ­და ამი­სა, შე­ნო­ბე­ბის შიდა ინ­ტე­რი­ე­რის მო­სა­წყო­ბად და ასე­ვე, სა­ხუ­რა­ვე­ბის კონ­სტრუქ­ცი­ის შე­საქ­მნე­ლად ფარ­თოდ იყე­ნე­ბენ, რო­გორც პრო­ფი­ლურ მი­ლებს, ასე­ვე კუ­თხო­ვა­ნებს.

არ­მა­ტუ­რა

სა­ინ­ტე­რე­სოა, რო­გო­რია „ევ­რო­მე­ტა­ლის“ სა­წარ­მოს წარ­მა­დო­ბა და რა სა­მო­მავ­ლო გეგ­მე­ბი გაქვთ გან­ვი­თა­რე­ბის თვალ­საზ­რი­სით?

ჩვენ მო­თხოვ­ნი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე მუდ­მი­ვად ვზრდით მა­სა­ლე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბას. ასე­ვე, იზ­რდე­ბა პრო­დუქ­ცი­ის ასორ­ტი­მენ­ტით, რაც მომ­ხმა­რე­ბელს სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს, მეტი აქ­ცენ­ტი გა­ა­კე­თოს ად­გი­ლობ­რივ წარ­მო­ე­ბა­ზე და მი­ი­ღოს სა­სურ­ვე­ლი შე­დე­გე­ბი.

რაც შე­ე­ხე­ბა გეგ­მებს, თავ­და­პირ­ვე­ლად, უნდა აღ­ვნიშ­ნოთ, რომ 2023 წელი ჩვენ­თვის ერთ ერთი სა­უ­კე­თე­სო წე­ლია, რად­გან „ევ­რო­მე­ტა­ლი“ ორი ახა­ლი ფი­ლი­ა­ლით პო­ზი­ცი­ო­ნი­რებს ბა­ზარ­ზე, ლი­ლოს ფი­ლი­ა­ლი – სა­წარ­მო და სამ­ტრე­დი­ის ფი­ლი­ა­ლი. წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში არა­ერთ ცნო­ბილ კომ­პა­ნი­ას­თან ვი­თა­ნამ­შრომ­ლეთ და ჩვენ შო­რის საკ­მა­ოდ მყა­რი პარტნი­ო­რო­ბა შედ­გა. ასე­ვე, მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ვი­ღეთ სა­ერ­თა­შო­რი­სო გა­მო­ფე­ნა­ზე თურ­ქეთ­ში, სა­დაც ჩვე­ნი პარტნი­ო­რე­ბის სია კი­დევ უფრო გა­ი­ზარ­და. ამ ეტაპ­ზე ჩვე­ნი მი­ზა­ნია, მთელს კავ­კა­სი­ა­ში მთა­ვა­რი მწარ­მო­ე­ბე­ლი და დის­ტრი­ბუ­ტო­რი კომ­პა­ნია გავ­ხდეთ და ამის მი­საღ­წე­ვად ვაგ­რძე­ლებთ მუ­შა­ო­ბას.

შპს ევ­რო­მე­ტა­ლი – LTD EUROMETAL – https://eurometal.ge/

„შექ­მე­ნი ხა­რის­ხი ჩვენ­თან ერ­თად“